Εργατικό Δίκαιο

Η εμπειρία μας καλύπτει όλο το φάσμα των ζητημάτων εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο εργοδότης (ατομικό και συλλογικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων περί συνδικαλισμού, απεργιακών κινητοποιήσεων, κλπ.), τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον δικαστηρίων και λοιπών αρχών.

Θέλουμε να τονίσουμε την εκτενή δικαστηριακή επιτυχή εμπειρία μας, καθώς εκεί δομείται η γνώση για το συμβουλευτικό μέρος των νομικών υπηρεσιών και εκεί επιβεβαιώνονται οι επιλογές του εργοδότη ως προς την στρατηγική που ακολουθήθηκε σε νομικά ζητήματα που αντιμετώπισε.

Στατιστικά το ποσοστό επιτυχίας των υποθέσεων ξεπερνά το 90%. Οι πελάτες μας είναι αποκλειστικά Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες (μικρές, μεσαίες και μεγάλες), που αριθμούν από 50 έως 10.000 άτομα σε προσωπικό.

Ενδεικτικά, η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

 • Μειώσεις κόστους λειτουργίας εργοδότη, αναδιοργανώσεις, τροποποιήσεις πολίτικων εργοδοτών και προσθέτων παροχών, εφαρμογή́ νομοθετικών μέτρων αναφορικά́ με τις ελαστικές μορφές εργασίας, διαδικασία μειώσεων μισθών, κλπ.

 • Μεταβίβαση επιχειρήσεων ή τμημάτων αυτών, αποσχίσεις, εξαγορές κλπ.

 • Ομαδικές απολύσεις, προγράμματα εθελουσίας εξόδου, συμφωνητικά́ από κοινού λύσης εργασιακών σχέσεων, κ.α.

 • Δικαστηριακή εκπροσώπηση σε θέματα ατομικού εργατικού δικαίου (ακυρότητα απόλυσης, αξιώσεις για δεδουλευμένες αποδοχές, βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας, ηθική βλάβη, κο.κ.).

 • Δικαστηριακή́ εκπροσώπηση σε θέματα απεργιακών κινητοποιήσεων.

 • Συλλογικές Διαπραγματεύσεις τόσο σε κλαδικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.

 • Εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), τόσο σε επίπεδο μεσολάβησης όσο και διαιτησίας.

 • Διενέργεια νομικών ελέγχων εταιρειών.

 • Ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού́ εταιρειών αναφορικά́ με ζητήματα εργατικού δίκαιου και εργασιακών σχέσεων.

 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, εσωτερικών κανονισμών εργασίας, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, συμβάσεων δανεισμού́ εργαζομένων, κλπ.

 
Λόγω της ενασχόλησής μας με τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς των μητρικών εταιρειών όπου ανήκουν συνήθως, γνωρίζουμε εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας αυτών και μπορούμε να αντιληφθούμε την αναμενόμενη από τους πελάτες μας πρακτικότητα και αμεσότητα των απαντήσεων στα νομικά ζητήματα που τίθενται κάθε φορά. 

Οι γλώσσες επικοινωνίας μας, πέραν της Ελληνικής, είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

 

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η ενασχόλησή μας με το ασφαλιστικό δίκαιο (δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης) περιορίζεται σε ζητήματα που άπτονται του εργατικού δικαίου, προκειμένου να παρασχεθεί ολοκληρωμένη υπηρεσία στον εκάστοτε εργοδότη. Οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες γύρω από το ασφαλιστικό δίκαιο.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας, μέσω εξιδεικευμένων εξωτερικών συνεργατών της, περιλαμβάνει:

 • Την εκπροσώπηση των εργοδοτών τόσο ενώπιον των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ όσο και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση αμφισβήτησης των διοικητικών πράξεων του ΕΦΚΑ.

 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου (όπως π.χ. του νόμου 4670/2020), για θέματα που αφορούν αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, αμοιβές διοικητικού συμβουλίου, παραλλήλως απασχολούμενο προσωπικό, κ.α.

 • Την εκπροσώπηση των εργοδοτών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων και Αρχών, όπως και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού εν γένει (ενημέρωση για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον του ΕΦΚΑ και των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά Πράξεων Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ), κ.α.). 

 

Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση πελατών (κυρίως μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, φορέων υγείας και μη κερδοσκοπικών οργανισμών), σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

 

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών των πελατών μας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους ᾽᾽Υπευθύνους Επεξεργασίας᾽᾽ ως προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έχουμε επίσης συμμετάσχει σε πολλά έργα συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας Δεδομένων, ενώ οι συνεργάτες μας ασκούν οι ίδιοι καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

 

Φορολογικό Δίκαιο

Η εμπειρία της εταιρείας μας καλύπτει, με υψηλότατα επίπεδα επιτυχίας, τόσο τη συμβουλευτική παροχή υπηρεσίας όσο και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των φορολογικών αρχών και Δικαστηρίων σε ό,τι αφορά όλες τις επιμέρους φορολογίες (φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α, φορολογία κληρονομιών δωρεών και γονικών παροχών, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, φορολογία χαρτοσήμου). 
 
Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας παρέχοντας αναλυτική και επεξηγηματική υποστήριξη: Αναλύεται το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως και το εκάστοτε νομικό ρίσκο, ώστε να επιλέγεται η σωστή στρατηγική από τους πελάτες. 
 
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου (σύνταξη υπομνημάτων, προσκομιδή στοιχείων, τεκμηρίωση καταθέσεων κ.λπ).

 • Ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 • Προσφυγή/Ανακοπή στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά οριστικών πράξεων επιβολής φόρου, ταμειακών βεβαιώσεων, κατασχέσεων, πράξεων δέσμευσης περιουσίας, αμφισβήτηση προσδιορισμού του εισοδήματος με εξωλογιστικό προσδιορισμό ή έμμεσες τεχνικές ελέγχου κ.α.

 • Προσωρινή δικαστική προστασία – αναστολή είσπραξης και εκτέλεσης – αναστολή υποχρέωσης καταβολής του 20% της οφειλής σε περίπτωση έφεσης κ.α.

 • Ποινική εκπροσώπηση επί των διαφόρων αδικημάτων που σχετίζονται με το φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο (φοροδιαφυγή στο φόρο Εισοδήματος και τον Φ.Π.Α., έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, λαθρεμπορία κ.α..).

 • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμών χρεών στο Δημόσιο, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες λογιστές.

Οι γλώσσες επικοινωνίας μας, πέραν της Ελληνικής, είναι η Αγγλική και η Γαλλική.
 

 

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, η εταιρεία μας έχει αναλάβει πλήθος υποθέσεων, που άπτονται του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου και που επηρεάζουν ευθέως την λειτουργία των εταιρειών - πελατών μας. 
 
Ειδικότερα, εκπροσωπούμε την επιχείρηση, τους διοικητές νομικών προσώπων, τον επιχειρηματία και όποιο άλλο συνευθυνόμενο κατά το νόμο πρόσωπο, σε υποθέσεις: 
 

 • Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/1990).

 • Κλοπής, Απάτης, Υπεξαίρεσης, Καταδολίευσης Δανειστών κ.α.

 • Φοροδιαφυγής (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια, ά. 66 ν. 4174/2013).

 • Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 39 ν.4557/2018).

 • Έκδοσης ακάλυπτων επιταγών (άρθρο 79 ν. 5960/1933).

 • Τέλεσης εγκλημάτων που προβλέπονται από τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (δέκατο τρίτο κεφάλαιο ν. 4548/2018 και ά. 60 ν. 3190/1955).

 • Μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς (α.ν. 1986/1967).

 • Παράβασης διατάξεων εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 28 ν. 3996/2011).

 • Παράβασης διατάξεων αγορανομικής νομοθεσίας (ΝΔ 136/1946).
   

Οι γλώσσες επικοινωνίας μας, πέραν της Ελληνικής, είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

 

Τραπεζικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιστωτικών κρίσεων και  την διαχείριση οφειλών προς τις τράπεζες, εστιάζοντας στην προστασία της επιχείρησης από την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. 


Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της δικαστικής προστασίας της επιχείρησης αλλά και των εγγυητών, από την καταγγελία της τραπεζικής πίστωσης και την έκδοση διαταγής πληρωμής, έως και την αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχοντας τον αναγκαίο χρόνο στην επιχείρηση για την κατά το δυνατό καλλίτερη διευθέτηση του ζητήματος. Η πολυετής εμπειρία μας και ενασχόληση με το Τραπεζικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με την εμπεριστατωμένη και μακρά εμπειρία στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου (δίκαιο αξιογράφων, διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κλπ.) μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας λύσεις τόσο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης όσο και μέσω δικαστικών ενεργειών.
 

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 

 • Ακύρωση διαταγών πληρωμής, λόγω καταχρηστικής καταγγελίας, μη ορθής ενημέρωσης εγγυητών, μη εφαρμογής κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, παράνομων χρεώσεων, μη ύπαρξης αλληλόχρεου λογαριασμού κ.α.

 • Προστασία από αναγκαστική είσπραξη (κατάσχεση ακινήτου, κατάσχεση λογαριασμών, κατασχέσεις κινητών κ.λπ.) ή τη (συντηρητική) δέσμευση του ενεργητικού.

 • Αναστολή διαταγής πληρωμής και πράξεων εκτέλεσης.

 • Διαχείριση και ρύθμιση τραπεζικών οφειλών. 

 

Οι γλώσσες επικοινωνίας μας, πέραν της Ελληνικής, είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

 

Εμπορικό Δίκαιο

Η επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος και η πρόβλεψη των απαραίτητων ρητρών στα συστατικά έγγραφα του νομικού προσώπου, εξασφαλίζουν την ομαλή πορεία αυτού. Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία τόσο στην διαδικασία ίδρυσης του εκάστοτε νομικού προσώπου, όσο και στην είσπραξη των επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων. 

Ενδεικτικά, η Εταιρεία μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 • Σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, σχεδιασμός για την επιλογή εταιρικού τύπου, εταιρικές συμβάσεις κ.α.

 • Χρηματοδότηση εταιρειών, τραπεζικά δάνεια, αναπτυξιακοί νόμοι, ομολογιακά δάνεια κ.α.

 • Μισθώσεις (καταγγελία, αγωγές μείωσης μισθωμάτων, απόδοση μισθίων κ.α.), Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing).

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης εταιρειών, κύρος αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας, προστασία δικαιωμάτων της εταιρείας και των μετόχων, αποκλεισμός εταίρου κ.α.

 • Εταιρικούς μετασχηματισμούς (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξαγορές κ.α.).

 • Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κ.τλ.).

 • Παροχή συμβουλών και δικαστικής εκπροσώπηση σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου (συμβάσεις διανομής, αντιπροσωπείας, έργου, παροχής υπηρεσιών, μίσθωσης, πίστωσης κ.α.).

 • Έκδοση εκτελεστών τίτλων (Διαταγή πληρωμής ή Απόφασης, έκδοση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου). 

 • Προστασία της είσπραξης της απαίτησης της εταιρείας με δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (συντηρητικά ή αναγκαστικά), όπως κατάσχεση λογαριασμών και λοιπών απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων, κατάσχεση κινητών και ακινήτων, κατάσχεση εταιρικών μεριδίων, μετοχών, αξιογράφων, κ.ο.κ.

 

Οι γλώσσες επικοινωνίας μας, πέραν της Ελληνικής, είναι η Αγγλική και η Γαλλική.