Η ομάδα της Ad Hoc Legal

Προσωποπαγής Επικοινωνία

Χρυσηίς Πουλάκου

Χρυσηίς Πουλάκου

Partner

Δημήτριος Πουλάκος

Δημήτριος Πουλάκος

Partner

Δέσποινα Λέπουρα

​Δέσποινα Λέπουρα

Έρση Μιχαηλίδου

Έρση Μιχαηλίδου

Δήμητρα Χονδραλή

Δήμητρα Χονδραλή

Χρυσηίς Πουλάκου

 

Η Χρυσηίς Πουλάκου είναι δικηγόρος με 20ετή πείρα στα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο (ατομικό και συλλογικό) και τις εργασιακές σχέσεις γενικά, όπως αντιμετωπίζουν οι εργοδότες.

 

Οι στόχοι της περιλαμβάνουν:

 

  • Την εξειδικευμένη και ποιοτική παροχή νομικών υπηρεσιών στο εργατικό δίκαιο.

  • Την εξασφάλιση λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες μίας εταιρείας αλλά και το επικοινωνιακό μέρος της υλοποίησης μίας απόφασης του εργοδότη.

  • Την παροχή συμβουλών απευθείας στους πελάτες με αμεσότητα και ακρίβεια, υποστηρίζοντας τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και αναλύοντας το τυχόν επιχειρηματικό ρίσκο. 

 

Από το 2000 έως το 2011 εργάστηκε για την τότε Δικηγορική Εταιρεία «KGDI» (νυν «KG»), όπου τα τελευταία δύο χρόνια ήταν εταίρος στο τμήμα του εργατικού δικαίου. Το 2012 ίδρυσε τη δικηγορική εταιρεία «PP Legal» σε συνεργασία με τον δικηγόρο Κώστα Πηνιώτη. Τον Σεπτέμβριο του 2019 εντάχθηκε στη δικηγορική εταιρεία «Ι. Ληξουριώτη - Γ. Θεοδόση και Συνεργάτες», ιδρυτές της οποίας είναι δύο καθηγητές εργατικού δικαίου. Τον Σεπτέμβριο 2020 ίδρυσε την δικηγορική εταιρεία «Ad Hoc Legal».

 

Η εμπειρία της καλύπτει όλο το φάσμα των ζητημάτων εργατικού δικαίου (ατομικό και συλλογικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων περί συνδικαλισμού) και των εργασιακών σχέσεων, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον δικαστηρίων και λοιπών αρχών (αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης, αγωγικές αξιώσεις σχετικά με επιπλέον εργασία, απεργίες, συλλογικές διαπραγματεύσεις, δικαστικές διαφορές για την απόλυση μελών διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων, αμφισβήτηση νομιμότητας ΔΑ κ.λ.π.).

 

Τονίζεται η εκτενής δικαστηριακή επιτυχής εμπειρία, καθώς εκεί δομείται η γνώση για το συμβουλευτικό μέρος των νομικών υπηρεσιών και εκεί επιβεβαιώνονται οι επιλογές του εργοδότη ως προς την στρατηγική που ακολουθήθηκε σε νομικά ζητήματα που αντιμετώπισε.

 

Στατιστικά το ποσοστό επιτυχίας των υποθέσεων που έχει χειριστεί ξεπερνά το 90%. Οι πελάτες της είναι εταιρείες μικρές, μεσαίες και μεγάλες (από 50 – 10.000 αριθμός προσωπικού), πολυεθνικές ή μη, εκ των οποίων πολλές είναι εισηγμένες.

Δημήτριος Πουλάκος

 

Ο Δημήτρης Πουλάκος είναι δικηγόρος με 20ετή πείρα σε ζητήματα φορολογικού και οικονομικού ποινικού δικαίου και έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και θέματα του ασφαλιστικού κλάδου. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε ιδιωτικές εταιρείες, που είχαν ως αντικείμενο τα ανωτέρω, και διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης την περίοδο 2008 – 2011.  

 

Η εμπειρία του καλύπτει, με υψηλότατα επίπεδα επιτυχίας, τόσο τη συμβουλευτική παροχή υπηρεσίας όσο και την εκπροσώπηση των πελατών του ενώπιον των φορολογικών αρχών και Δικαστηρίων. Έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς πλήθος υποθέσεων, που άπτονται του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, εκπροσωπώντας τόσο την επιχείρηση, όσο και τους διοικητές νομικών προσώπων, τους επιχειρηματίες και όποιο άλλο συνευθυνόμενο κατά το νόμο πρόσωπο, σε υποθέσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, καταδολίευσης δανειστών, φοροδιαφυγής (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια), νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, τέλεσης εγκλημάτων που προβλέπονται από τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, παράβασης διατάξεων αγορανομικής νομοθεσίας κ.α.

 

Έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά  υπέρ των πελατών του πιστωτικές κρίσεις και  την διαχείριση οφειλών προς τις τράπεζες, εστιάζοντας στην προστασία της επιχείρησης από την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, προστατεύοντας δικαστικά τόσο την επιχείρηση αλλά και τους εγγυητές (από την καταγγελία της τραπεζικής πίστωσης και την έκδοση διαταγής πληρωμής έως και την αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης). Η πολυετής εμπειρία του και ενασχόλησή του με το Τραπεζικό Δίκαιο, σε συνδυασμό με την γνώση και την εμπειρία στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου (δίκαιο αξιογράφων, διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κλπ.), του έχει δώσει τη δυνατότητα εξασφάλισης για τους πελάτες του σημαντικών λύσεων (τόσο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης όσο και μέσω δικαστικών ενεργειών).

Δέσποινα Λέπουρα

 

Η Δέσποινα Λέπουρα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (Κύπρου) καθώς και του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής). Ασχολείται με ζητήματα αστικού, κληρονομικού και ποινικού δικαίου, σε συμβουλευτικό επίπεδο αλλά και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. 

 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού δικαίου και δικαίου προστασίας δανειοληπτών, ενώ έχει πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή της σε θέματα Financial Accounting Epsilon Net – Εξετάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 


Ενδεικτικά, το αντικείμενο ενασχόλησής της περιλαμβάνει τη σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, σχεδιασμός για την επιλογή εταιρικού τύπου, εταιρικές συμβάσεις κ.α. Επίσης, τη  χρηματοδότηση εταιρειών, τραπεζικά δάνεια, αναπτυξιακοί νόμοι, ομολογιακά δάνεια κ.α. Έχει ασχοληθεί εντατικά με μισθώσεις (καταγγελία, αγωγές μείωσης μισθωμάτων, απόδοση μισθίων κ.α.) αλλά και χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και είναι γνώστρια του αντικειμένου των εταιρικών μετασχηματισμών (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξαγορές κ.α.). Γνωρίζει και εφαρμόζει το δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κ.τλ.), ενώ παρέχει συμβουλές και εκπροσωπεί δικαστικά υποθέσεις εμπορικού δικαίου (συμβάσεις διανομής, αντιπροσωπείας, έργου, παροχής υπηρεσιών, μίσθωσης, πίστωσης κ.α.).Έχει, επίσης, εκτενή εμπειρία στην έκδοση εκτελεστών τίτλων (Διαταγή πληρωμής ή Απόφασης, έκδοση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου) και την προστασία της είσπραξης της απαίτησης της εταιρείας με δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (συντηρητικά ή αναγκαστικά), όπως κατάσχεση λογαριασμών και λοιπών απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων, κατάσχεση κινητών και ακινήτων, κατάσχεση εταιρικών μεριδίων, μετοχών, αξιογράφων, κ.ο.κ.

Έρση Μιχαηλίδου

 

H Έρση Μιχαηλίδου είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Δημοσίου Δικαίου της αυτής σχολής και επί του παρόντος υποψήφια διδάκτωρ Παν/μιου Αιγαίου στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα. Λίλιαν Μήτρου.

 

Έχει εκτεταμένη 15ετής επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική και την εν γένει  εκπροσώπηση πελατών (κυρίως μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, φορέων υγείας και μη κερδοσκοπικών οργανισμών) σε ζητήματα  προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και στην εκπαίδευση στελεχών αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους Υπευθύνους Επεξεργασίας από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 έργα συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας Δεδομένων και από το 2018 ασκεί καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα Σωματεία «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και «Σύλλογος Όραμα Ελπίδας» (Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών).

Δήμητρα Χονδραλή

 

Η Δήμητρα Χονδραλή είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης πτυχιούχος του προγράμματος Ειδικής Αγωγής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.